POLICY ON PROTECTION FROM SEXUAL EXPLOITATION, ABUSE AND HARASSMENT

ENGLISH

Policy on Protection from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment

The Heinrich Böll Foundation is committed to combating sexual exploitation, abuse and harassment or other forms of sexualised or gender-based violence. Zero tolerance for such behavior is deeply embedded at the normative, programmatic and organizational levels of the Foundation - both at its headquarters and international offices as well as when cooperating with volunteers, scholarship holders, partners and other associated personnel.


The Heinrich Böll Foundation has therefore, on the basis of the international guidelines for Protection from Sexual Abuse, Violence and Harassment (PSEAH), developed document entitled Policy on Protection from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment, which can be downloaded here.

 

English version: download here

________________________________________________________________________________

HBS considers it its responsibility to address incidents of inappropriate conduct if it affects in any way the work of the Foundation and their project partners and other entities associated with the Foundation.


For suspicions, concerns, further questions, information or training on the PSEAH Policy on Sexual Violence, Abuse and Harassment, please contact the PSEAH Policy Liaison Officer.

PSEAH CONTACT:

Zsófia Deák, e-mail: zsofia.deak@cz.boell.org, tel: +420 601394352

We guarantee anonymity and dignity to victims, witnesses and reporters in any reporting.

ČESKY

Politika ochrany před sexuálním zneužíváním
 

Nadace Heinricha Bölla se zavázala bojovat proti sexuálnímu vykořisťování, zneužívání a obtěžování nebo jiným podobám sexualizovaného nebo na genderu založeného násilného jednání. Nulová tolerance vůči takovému chování je hluboce zakotvena v normativní, programové a organizační úrovni nadace – a to jak ve vedení a zahraničních kancelářích, tak při práci s dobrovolníky, stipendisty, partnery a dalšími spolupracovníky.

Nadace Heinricha Böla proto, na základě mezinárodních pravidel pro Ochranu před sexuálním zneužíváním, násilím a obtěžováním (PSEAH), vypracovala document nazvaný Politika ochrany před sexuálním zneužíváním, násilím a obtěžováním.

 

Českou verzi stáhněte zde

________________________________________________________________________________

HBS považuje za svou odpověd­nost řešit případy nevhodného chování, pokud se jakkoliv dotýká práce nadace a jejich projektových partnerů a dalších subjektů s nadací spojenými.


V případě podezření, obav, dalších dotazů a informací či proškolení v oblasti politiky proti sexuálnímu násilí, zneužívání a obtěžování se obracejte na styčnou osobu pro PSEAH politiku.

PSEAH KONTAKT:

Zsófia Deák, e-mail: zsofia.deak@cz.boell.org, tel: +420 601394352

Při jakémkoliv oznámení garantujeme anonymitu a důstojné jednání obětem, svědkům a svědkyním a nahlašujícím.

SLOVENSKY

Politika ochrany pred sexuálnym zneužívaním, násilím a obťažovaním

Nadácia Heinricha Bölla (hbs) usiluje o vytvorenie a udržovanie pracovného prostredia, ktoré sa zakladá na rešpekte k ľudským bytostiam nezávisle od ich veku, pôvodu, triedy, kultúrnej alebo genderovej identity, sexuálnej orientácie alebo politických postojov – a to tak vo vedení a zahraničných kanceláriách, ako aj pri práci s dobrovoľníkmi, doktorandmi, partnermi a ďalším súvisiacim personálom.

Nadácia Heinricha Bölla preto vytvorila túto politiku na základě medzinárodných pravidiel na Ochranu pred sexuálnym zneužívaním, násilím a obťažovaním (PSEAH).

 

Slovenská verzia: stiahnuť

________________________________________________________________________________

HBS považuje za svoju povinnosť riešiť prípady nevhodného správania, ak akýmkoľvek spôsobom ovplyvňujú prácu nadácie a ich projektových partnerov a iných subjektov spojených s nadáciou.


V prípade podozrení, obáv, ďalších otázok, informácií alebo školení o politike PSEAH týkajúcej sa sexuálneho násilia, zneužívania a obťažovania sa obráťte na kontaktnú osobu pre politiku PSEAH.

PSEAH KONTAKT:

Zsófia Deák, e-mail: zsofia.deak@cz.boell.org, tel.: +420 601394352

Obetiam, svedkom a reportérom zaručujeme anonymitu a dôstojnosť pri každom nahlasovaní.

MAGYARORSZÁGI

A szexuális kizsákmányolással, visszaélésekkel és zaklatással szembeni védelemre vonatkozó szabályzat


A Heinrich-Böll Alapítvány (hbs) elkötelezett egy olyan munkakörnyezet kialakítása és fenntartása mellett, amely az emberek tiszteletén alapul, függetlenül azok korától, származásától, osztályától, kulturális vagy nemi identitásától, szexuális irányultságától vagy politikai véleményétől - mind a központban és a nemzetközi irodákban, mind az önkéntesekkel, ösztöndíjasokkal, partnerekkel és más kapcsolódó személyzettel való együttműködés során. Ennek az elkötelezettségnek a részeként a hbs nem tolerálja a szexuális kizsákmányolást, visszaélést, zaklatást és a szexuális erőszak semmilyen formáját.
 

A szexuális kizsákmányolás, visszaélés, zaklatás és a szexuális és nemi alapú erőszak egyéb formái a megkülönböztetés és a kiváltságok egyenlőtlen kapcsolatokon és hatalmi dinamikán alapuló kultúrájából fakadnak. A hbs ezt a szabályzatot a szexuális kizsákmányolással, visszaéléssel és zaklatással szembeni védelemre vonatkozó nemzetközi iránymutatások (PSEAH) alapján dolgozta ki.

 

Magyar verzió: letöltés itt

________________________________________________________________________________

A HBS felelősségének tekinti a nem megfelelő magatartással kapcsolatos incidensek kezelését, amennyiben azok bármilyen módon befolyásolják az Alapítvány, valamint projektpartnereik és az Alapítványhoz kapcsolódó egyéb szervezetek munkáját.


A PSEAH szexuális erőszakkal, visszaéléssel és zaklatással kapcsolatos politikájával kapcsolatos gyanú, aggodalom, további kérdések, információk vagy képzés esetén kérjük, forduljon a PSEAH politikai összekötőjéhez.

PSEAH KAPCSOLAT:

Zsófia Deák, e-mail: zsofia.deak@cz.boell.org, tel.: +420 601394352

Bármilyen jelentésben garantáljuk az áldozatok, a tanúk és a riporterek anonimitását és méltóságát.