Gender a energetika

For free

    Genderová demokracie je se zeleným hnutím neodmyslně spojena již od jeho samých začátků. Nejinak tomu je i v německé politické nadaci Heinrich-Böll-Stiftung. Genderové otázky dnes ve světě hrají zásadní roli ve veřejné diskusi o změně klimatu, ochraně životního prostředí a energetice. Tato debata ve střední a východní Evropě ale teprve začíná.
    I proto jsme v pražské kanceláři Heinrich-Böll-Stiftung velice rádi, že výzkumný tým Romany Markové Volejníčkové, Marie Pospíšilové a Aleny Křížkové z oddělení Gender a sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., souhlasil s návrhem vypracovat komplexní studii na téma genderu a energetiky v České republice. Jak sami respondenti a respondentky z řad českých environmentálních nevládních  organizací uvádějí, systematická genderová analýza energetického sektoru je v českém prostředí novým počinem. Ať již jde o otázky převahy mužů v odborných oborech studia, nepoměru v zastoupení mužů a žen v řídících pozicích energetických firem, nerovných dopadů znečištění na muže a ženy či jejich rozdílného vnímání rizik jaderné energie, studie srozumitelně ukazuje celé odvětví v novém světle.
    Na publikaci si také velmi ceníme toho, že se neomezuje jen na genderovou analýzu české energetiky, ale rovnež předkládá konkrétní doporučení a návrhy, jak zlepšit zapojení žen v české energetice. Doufáme, že tato pilotní studie rozvíří českou debatu o genderových aspektech energetiky a že motivuje české experty a expertky k dalšímu výzkumu v této oblasti.
    Na závěr bychom touto cestou chtěli poděkovat výzkumnému týmu Romany Markové Volejníčkové, Marie Pospíšilové a Aleny Křížkové za jejich výbornou práci. Zároveň děkujeme i všem respondentům a respondentkám za jejich ochotu poskytnout rozhovory, bez kterých by tato studie nemohla vzniknout.

Eva van de Rakt

Matěj Jungwirth

Product details
Date of Publication
Prosinec 2016
Publisher
Heinrich-Böll-Stiftung e.V., kancelář v Praze; Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Number of Pages
82
Licence
Language of publication
čeština
ISBN / DOI
978-80-906270-5-5 / 978-80-7330-297-9
Table of contents

 

Abstrakt

Předmluva

Úvod: genderová analýza a energetika v ČR

 • Význam genderové rovnosti v oblasti energetiky na národní a evropské úrovni
 • Struktura studie a vymezení klíčových oblastí výzkumu. 16
 • Metodologie výzkumu.
 • Etická stránka výzkumu.

Participace z hlediska genderu: produkce a distribuce energie, zaměstnanost a expertní komunita

 • Vzdělávání v oblasti energetiky z hlediska genderové rovnosti
 • Genderová segregace na pracovním trhu v oblasti energetiky
 • Horizontální genderová segregace v oblasti energetiky
 • Nízký počet žen v řídicích pozicích – vertikální genderová segregace v oblasti energetiky
 • Vertikální genderová segregace ve veřejné správě
 • Genderové mzdové nerovnosti
 • Shrnutí
 • Doporučení

Genderová rovnost v energetice z pohledu neziskových organizací

 • Role genderové rovnosti v agendě neziskových organizací zabývajících se energetikou
 • Ženské organizace na poli energetiky
 • Navrhované a realizované možnosti, které mohou zvýšit participaci žen na rozhodování v oblasti energetiky

Postoje k jaderné energetice a rozdíly mezi muži a ženami

 • Doporučení

Energetická chudoba z hlediska genderu

 • Nerovné dopady energetické chudoby
 • Nástroje na omezování (dopadů) energetické chudoby
 • Právní ochrana a legislativní změny
 • Finanční podpora a úsporná opatření
 • Doporučení

Dopady energetiky na zdraví z hlediska genderu

 • Feminizace tématu dopadů energetiky na zdraví
 • Genderové nerovnosti ve zdravotních dopadech energetického průmyslu a v možnostech se jim bránit
 • Doporučení

Územní plánování a doprava z perspektivy genderové rovnosti

 • Genderová rovnost jako téma v územním plánování a dopravě
 • Možnosti prosazování genderové rovnosti v oblasti dopravy a v územním plánování
 • Udržitelný rozvoj jako nedílná součást územního plánování
 • Dotační programy a finanční podpora v oblasti územního plánování z hlediska genderové rovnosti
 • Shrnutí
 • Doporučení

Závěr a doporučení

 • Genderová rovnost v energetice jako téma v ČR a dostupnost dat
 • Doporučení
 • Participace žen v rozhodování v oblasti energetiky a zapojování žen do diskusí o energetice
 • Genderové nerovnosti v dopadech energetiky
 • Gender mainstreaming
 • Prosazování genderové rovnosti v energetice na národní úrovni
 • Obecná doporučení směřující k lepšímu postavení žen ve společnosti

Shrnutí

Příloha

Použitá literatura