Obálka Evropského atlasu mobility
Publikace

Evropský atlas mobility

Fakta a údaje o dopravě a mobilitě v Evropě
For free

Zachraňujeme letadla místo planety? Jaká je budoucnost elektromobilů? Kolik konkurence připouští evropské země na svých železnicích? Proč patří Česko mezi deset největších zaměstnavatelů v oblasti cykloprůmyslu v Evropě a jak bychom mohli využít nákladní kola? To jsou jen některá z témat  Evropského atlasu mobility, který si můžete stáhnout zdarma.

Publikace Evropský atlas mobility byla vytvořena ve spolupráci Heinrich-Böll-Stiftung a Partnerství pro městskou mobilitu. V 18 kapitolách doprovázených 47 podrobnými infografikami ukazuje fakta a čísla o dopravě a mobilitě v Evropě.

Evropa je v pohybu. Právě tady bylo vynalezeno či technicky vylepšeno mnoho forem dopravy. Volný pohyb osob Evropu propojil a stmelil v jeden celek a výrazně přispěl ke stále sílícímu vědomí sou­držnosti. Přeshraniční mobilita je předpokladem jednotné EU a žité zkušenosti vzájemného propojení na všech úrovních.

Zároveň však dnes doprava představuje v Evropské unii téměř 30 procent emisí CO. V rámci boje proti změně klimatu je nezbytné tyto emise snížit, naše společné úsilí se však musí současně zaměřit na vytváření a udržení pracovních míst v odvětví, které se mění díky elektrifikaci, alternativním pohonným hmotám, digitalizaci a automa­tizaci. Zároveň tato transformace v oblasti mobility a dopravy může být skutečně udrži­telná pouze tehdy, pokud bude sociálně spravedlivá.

Pandemie covidu-19 výrazně omezila svobodu pohybu a ukazuje nám zranitelnost Evropy – prostoru, který je neustále v pohybu. Ačkoli pokleslo cestování leteckou dopravou a naopak se zvýšilo používání jízdních kol, zároveň však také došlo k výraznému negativnímu posunu od sdílené dopravy k dopravě individuální. Pokud tento nový trend přetrvá a převládne, velká část dosud vynaloženého úsilí o snížení emisí skleníkových plynů v odvětví dopravy bude zmařena.

Evropa musí být i nadále inovativní, aby dosáhla relevantních cílů v oblasti klima­tu. Potřebujeme nové technologie, abychom naši dopravní infrastrukturu i chování v ob­lasti mobility přizpůsobili naléhavým výzvám nadcházejících let. Chceme-li zachránit kli­ma, musí být klimatické závazky i pro Česko prioritou.

Evropský atlas mobility navazuje na sérií úspěšných Atlasů:  Atlas masa, Atlas plastů, Atlas uhlí a Atlas energie

Pokud byste rádi obdrželi tištěnou verzi Evropského atlasu mobility, napište si o něj na cz-info@cz.boell.org

Product details
Date of Publication
březen 2022
Publisher
Heinrich-Böll-Stiftung, Partnerství pro městskou mobilitu
Number of Pages
53
Licence
Language of publication
Čeština
ISBN / DOI
ISBN 978-80-88289-36-4