WNWR 2019

ZPRÁVA O JADERNÉM ODPADU VE SVĚTĚ (WNWR) je dokladem toho, jak vlády po celém světě dlouhá desetiletí usilují o vytvoření a realizaci komplexních strategií nakládání s jaderným odpadem. Velká část tohoto úkolu připadne budoucím generacím.

Tato Zpráva o jaderném odpadu ve světě (WNWR) je společným projektem skupiny renomovaných expertů a expertek,

kteří chtějí upozorňovat na radioaktivní odpad coby podstatnou a rostoucí výzvu, jež dosud nemá

žádné dlouhodobé řešení. Projekt iniciovala Rebecca Harms a původní osnovu vytvořili Wolfgang Neumann,

Mycle Schneider a Gordon MacKerron.Ústřední tým projektu WNWR (Rebecca Harms, Mycle Schneider, Arne Jungjohann a Anna Turmann)

od poloviny roku 2018 pracoval na získávání partnerů a shánění finančních prostředků na projekt,

na hledání přispěvatelů a na vydání zprávy. Rebecca Harms se ujala celkového vedení projektu. Arne

Jungjohann působil jako šéfredaktor a koordinátor projektu. Anna Turmann zajišťovala neocenitelnou

koordinaci, organizaci, redakci a plánování rozpočtu. Mycle Schneider a Gordon MacKerron svými

účinnými a promyšlenými radami spoluvytvářeli strukturu projektu.

Velmi vděčni jsme za vynikající práci, kterou odvedli přispěvatelé z pestré skupiny mezinárodních expertů,

z nichž každý vypracoval jednu či více kapitol: Manon Besnard, Marcos Buser, Ian Fairlie, Gordon

MacKerron, Allison Macfarlane, Eszter Matyas, Yves Marignac, Edvard Sequens, Johan Swahn a Ben

Wealer.

 

 

Files
WNWR 2019 CZ summary.pdf
Tags
Product details
Date of Publication
2019
Publisher
Heinrich-Böll-Stiftung
Number of Pages
148
Licence
Language of publication
Český
Table of contents

Partneři a sponzoři ............................................................................................................................................................. 2

Předmluva .............................................................................................................................................................................. 3

Poděkování ............................................................................................................................................................................ 5

Hlavní přehled ...................................................................................................................................................................... 9

Shrnutí .................................................................................................................................................................................... 11

1 Úvod ..................................................................................................................................................................................... 17

2 Původ a klasifikace odpadů ......................................................................................................................................... 20

2.1 Druhy odpadu: jaderný palivový cyklus ................................................................................................................. 21

Těžba, úprava a zpracování uranu a výroba paliva .................................................................................................. 22

Štěpná jaderná reakce (ozáření paliva) ........................................................................................................................ 23

Nakládání s vyhořelým palivem .................................................................................................................................... 23

Vyřazování reaktorů (a zařízení palivového cyklu) z provozu .............................................................................. 23

2.2 Množství odpadů a jejich aktivita ........................................................................................................................... 24

2.3 Systémy klasifikace a kategorie odpadu .............................................................................................................. 24

2.3.1 Klasifikace podle MAAE .......................................................................................................................................... 25

2.3.2 Klasifikace podle EU ................................................................................................................................................ 26

2.3.3 Příklady národních klasifikací .............................................................................................................................. 27

2.4 Shrnutí ............................................................................................................................................................................. 29

3 Množství odpadu ............................................................................................................................................................. 30

3.1 Ohlašovací povinnost .................................................................................................................................................. 30

3.2 Množství odpadu v dodavatelském řetězci ......................................................................................................... 30

Těžba uranu a výroba paliva ........................................................................................................................................... 30

Odpad z provozu ................................................................................................................................................................. 31

Vyhořelé jaderné palivo ................................................................................................................................................... 32

Odpad z vyřazování z provozu ....................................................................................................................................... 33

Odhad množství odpadu v dodavatelském řetězci ................................................................................................. 34

3.3 Hlášené množství odpadu v rámci Společné úmluvy ....................................................................................... 35

Těžba uranu a výroba paliva ........................................................................................................................................... 35

Nízko a středněaktivní odpad ........................................................................................................................................ 36

Vyhořelé jaderné palivo a vysokoaktivní odpad ....................................................................................................... 38

3.4 Shrnutí ............................................................................................................................................................................. 42

4.1 Radiační rizika jaderného odpadu ........................................................................................................................... 44

4 Nebezpečnost pro životní prostředí a lidské zdraví ............................................................................................. 44

4.2 Rizika při těžbě uranu, z hlušiny, při obohacování uranu a výrobě paliva ............................................... 45

Zdravotní rizika z expozice uranu ................................................................................................................................. 46

Těžba uranu ........................................................................................................................................................................... 47

Hlušina z uranových dolů ................................................................................................................................................. 48

4.3 Rizika při provozu ........................................................................................................................................................ 49

Rizika plynů, kapalin a tuhého odpadu ........................................................................................................................ 49

Rizika pro pracovníky ........................................................................................................................................................ 51

4.4 Rizika vyhořelého jaderného paliva ........................................................................................................................ 51

Rizika vyhořelého paliva v bazénech ............................................................................................................................ 52

4.5 Rizika při přepracování vyhořelého jaderného paliva ...................................................................................... 53

Štěpné materiály ................................................................................................................................................................. 54

Směsné oxidické palivo (MOX) ........................................................................................................................................ 54

4.6 Rizika při vyřazování z provozu .............................................................................................................................. 54

Pokračující emise radionuklidů z reaktorů vyřazených z provozu ..................................................................... 55

Expozice při vyřazování z provozu a za provozu ..................................................................................................... 55

4.7 Shrnutí ............................................................................................................................................................................. 56

5 Koncepce nakládání s odpady ..................................................................................................................................... 57

5.1 Historický přehled ........................................................................................................................................................ 57

5.2 Kontext nakládání s jaderným odpadem .............................................................................................................. 62

5.3 Koncepce nakládání s jaderným odpadem .......................................................................................................... 63

Koncepce likvidace ............................................................................................................................................................. 64

Úložné horniny .................................................................................................................................................................... 64

Úložiště NSAO ...................................................................................................................................................................... 65

Úložiště VAO nebo odpadu s obsahem transuranů s dlouhou dobou rozpadu ............................................... 67

Likvidace v hlubinných vrtech ........................................................................................................................................ 69

5.4 Dočasné strategie: skladování .................................................................................................................................. 70

Dočasné skladování ............................................................................................................................................................ 70

Dlouhodobější skladování ................................................................................................................................................. 72

Hlavní problémy dlouhodobějšího skladování ........................................................................................................... 72

5.5 Shrnutí ............................................................................................................................................................................. 73

6 Náklady a financování .................................................................................................................................................... 75

6.1 Podstata systémů financování vyřazování reaktorů z provozu, ukládání a likvidace odpadů ............ 75

Základní odpovědnost za vyřazování z provozu a nakládání s odpady ............................................................. 75

Přehled fondů a jejich povahy .......................................................................................................................................... 76

Shromažďování prostředků ............................................................................................................................................. 77

6.2 Odhady nákladů a zkušenosti .................................................................................................................................. 78

Metodiky odhadu nákladů ................................................................................................................................................ 78

Náklady na vyřazování z provozu .................................................................................................................................. 79

Náklady na likvidaci ............................................................................................................................................................ 81

6.3 Programy financování ................................................................................................................................................. 81

Programy financování vyřazování z provozu ............................................................................................................. 81

Programy financování dočasného skladování ........................................................................................................... 83

Programy financování likvidace odpadu ..................................................................................................................... 84

Integrované programy financování ............................................................................................................................... 86

6.4 Shrnutí ............................................................................................................................................................................. 87

7 Případové studie z jednotlivých zemí ...................................................................................................................... 90

7.1 Česká republika .............................................................................................................................................................. 90

Přehled 90

Systém klasifikace odpadu ............................................................................................................................................... 90

Množství odpadu ................................................................................................................................................................. 91

Strategie a zařízení k nakládání s odpady .................................................................................................................. 92

Náklady a financování ....................................................................................................................................................... 93

Shrnutí  94

7.2 Francie .............................................................................................................................................................................. 95

Přehled  95

Systém klasifikace odpadu ............................................................................................................................................... 96

Množství odpadu ................................................................................................................................................................. 97

Strategie a zařízení k nakládání s odpady .................................................................................................................. 99

Náklady a financování ....................................................................................................................................................... 101

Shrnutí  103

7.3. Německo ........................................................................................................................................................................ 104

Přehled 104

Systém klasifikace odpadu .............................................................................................................................................. 105

Množství odpadu ................................................................................................................................................................ 105

Strategie a zařízení k nakládání s odpady .................................................................................................................. 107

Náklady a financování ....................................................................................................................................................... 108

Shrnutí  109

7.4 Maďarsko ........................................................................................................................................................................ 111

Přehled 111

Systém klasifikace odpadu ............................................................................................................................................... 111

Množství odpadu ................................................................................................................................................................ 112

Strategie a zařízení k nakládání s odpady .................................................................................................................. 113

Náklady a financování ....................................................................................................................................................... 114

Shrnutí  115

7.5 Švédsko ............................................................................................................................................................................ 116

Přehled  116

Systém klasifikace odpadu ............................................................................................................................................... 117

Množství odpadu ................................................................................................................................................................. 117

Strategie a zařízení k nakládání s odpady .................................................................................................................. 119

Náklady a financování ...................................... .................................................................................................................120

Shrnutí 121

7.6 Švýcarsko ........................................................................................................................................................................ 122

Přehled  122

Systém klasifikace odpadu .............................................................................................................................................. 123

Množství odpadu ................................................................................................................................................................ 123

Strategie a zařízení k nakládání s odpady .................................................................................................................. 124

Náklady a financování ....................................................................................................................................................... 125

Shrnutí  127

7.7 Spojené království ........................................................................................................................................................ 128

Přehled  128

Systém klasifikace odpadu .............................................................................................................................................. 129

Množství odpadu ................................................................................................................................................................ 130

Strategie a zařízení k nakládání s odpady .................................................................................................................. 132

Náklady a financování ....................................................................................................................................................... 133

Shrnutí  134

7.8 Spojené státy americké .............................................................................................................................................. 135

Přehled  135

Systém klasifikace odpadu .............................................................................................................................................. 136

Množství odpadu ............................................................................................................................................................... 137

Strategie a zařízení k nakládání s odpady .................................................................................................................. 138

Náklady a financování ....................................................................................................................................................... 140

Shrnutí  141

8 Tabulka zkratek .............................................................................................................................................................. 142

9 Přispěvatelé ..................................................................................................................................................................... 145

Tiráž 147