WNWR 2019

ZPRÁVA O JADERNÉM ODPADU VE SVĚTĚ (WNWR) je dokladem toho, jak vlády po celém světě dlouhá desetiletí usilují o vytvoření a realizaci komplexních strategií nakládání s jaderným odpadem. Velká část tohoto úkolu připadne budoucím generacím.

Tato Zpráva o jaderném odpadu ve světě (WNWR) je společným projektem skupiny renomovaných expertů a expertek,
kteří chtějí upozorňovat na radioaktivní odpad coby podstatnou a rostoucí výzvu, jež dosud nemá
žádné dlouhodobé řešení. Projekt iniciovala Rebecca Harms a původní osnovu vytvořili Wolfgang Neumann,
Mycle Schneider a Gordon MacKerron.

Ústřední tým projektu WNWR (Rebecca Harms, Mycle Schneider, Arne Jungjohann a Anna Turmann)
od poloviny roku 2018 pracoval na získávání partnerů a shánění finančních prostředků na projekt,
na hledání přispěvatelů a na vydání zprávy. Rebecca Harms se ujala celkového vedení projektu. Arne
Jungjohann působil jako šéfredaktor a koordinátor projektu. Anna Turmann zajišťovala neocenitelnou
koordinaci, organizaci, redakci a plánování rozpočtu. Mycle Schneider a Gordon MacKerron svými
účinnými a promyšlenými radami spoluvytvářeli strukturu projektu.
Velmi vděčni jsme za vynikající práci, kterou odvedli přispěvatelé z pestré skupiny mezinárodních expertů,
z nichž každý vypracoval jednu či více kapitol: Manon Besnard, Marcos Buser, Ian Fairlie, Gordon
MacKerron, Allison Macfarlane, Eszter Matyas, Yves Marignac, Edvard Sequens, Johan Swahn a Ben
Wealer.

 

 

Product details
Date of Publication
2019
Publisher
Heinrich-Böll-Stiftung
Number of Pages
148
Licence
Language of publication
Český
Table of contents

Partneři a sponzoři ............................................................................................................................................................. 2
Předmluva .............................................................................................................................................................................. 3
Poděkování ............................................................................................................................................................................ 5
Hlavní přehled ...................................................................................................................................................................... 9
Shrnutí .................................................................................................................................................................................... 11
1 Úvod ..................................................................................................................................................................................... 17
2 Původ a klasifikace odpadů ......................................................................................................................................... 20
2.1 Druhy odpadu: jaderný palivový cyklus ................................................................................................................. 21
Těžba, úprava a zpracování uranu a výroba paliva .................................................................................................. 22
Štěpná jaderná reakce (ozáření paliva) ........................................................................................................................ 23
Nakládání s vyhořelým palivem .................................................................................................................................... 23
Vyřazování reaktorů (a zařízení palivového cyklu) z provozu .............................................................................. 23
2.2 Množství odpadů a jejich aktivita ........................................................................................................................... 24
2.3 Systémy klasifikace a kategorie odpadu .............................................................................................................. 24
2.3.1 Klasifikace podle MAAE .......................................................................................................................................... 25
2.3.2 Klasifikace podle EU ................................................................................................................................................ 26
2.3.3 Příklady národních klasifikací .............................................................................................................................. 27
2.4 Shrnutí ............................................................................................................................................................................. 29
3 Množství odpadu ............................................................................................................................................................. 30
3.1 Ohlašovací povinnost .................................................................................................................................................. 30
3.2 Množství odpadu v dodavatelském řetězci ......................................................................................................... 30
Těžba uranu a výroba paliva ........................................................................................................................................... 30
Odpad z provozu ................................................................................................................................................................. 31
Vyhořelé jaderné palivo ................................................................................................................................................... 32
Odpad z vyřazování z provozu ....................................................................................................................................... 33
Odhad množství odpadu v dodavatelském řetězci ................................................................................................. 34
3.3 Hlášené množství odpadu v rámci Společné úmluvy ....................................................................................... 35
Těžba uranu a výroba paliva ........................................................................................................................................... 35
Nízko a středněaktivní odpad ........................................................................................................................................ 36
Vyhořelé jaderné palivo a vysokoaktivní odpad ....................................................................................................... 38
3.4 Shrnutí ............................................................................................................................................................................. 42
4.1 Radiační rizika jaderného odpadu ........................................................................................................................... 44
4 Nebezpečnost pro životní prostředí a lidské zdraví ............................................................................................. 44
4.2 Rizika při těžbě uranu, z hlušiny, při obohacování uranu a výrobě paliva ............................................... 45
Zdravotní rizika z expozice uranu ................................................................................................................................. 46
Těžba uranu ........................................................................................................................................................................... 47
Hlušina z uranových dolů ................................................................................................................................................. 48
4.3 Rizika při provozu ........................................................................................................................................................ 49
Rizika plynů, kapalin a tuhého odpadu ........................................................................................................................ 49
Rizika pro pracovníky ........................................................................................................................................................ 51
4.4 Rizika vyhořelého jaderného paliva ........................................................................................................................ 51
Rizika vyhořelého paliva v bazénech ............................................................................................................................ 52
4.5 Rizika při přepracování vyhořelého jaderného paliva ...................................................................................... 53
Štěpné materiály ................................................................................................................................................................. 54
Směsné oxidické palivo (MOX) ........................................................................................................................................ 54

4.6 Rizika při vyřazování z provozu .............................................................................................................................. 54
Pokračující emise radionuklidů z reaktorů vyřazených z provozu ..................................................................... 55
Expozice při vyřazování z provozu a za provozu ..................................................................................................... 55
4.7 Shrnutí ............................................................................................................................................................................. 56
5 Koncepce nakládání s odpady ..................................................................................................................................... 57
5.1 Historický přehled ........................................................................................................................................................ 57
5.2 Kontext nakládání s jaderným odpadem .............................................................................................................. 62
5.3 Koncepce nakládání s jaderným odpadem .......................................................................................................... 63
Koncepce likvidace ............................................................................................................................................................. 64
Úložné horniny .................................................................................................................................................................... 64
Úložiště NSAO ...................................................................................................................................................................... 65
Úložiště VAO nebo odpadu s obsahem transuranů s dlouhou dobou rozpadu ............................................... 67
Likvidace v hlubinných vrtech ........................................................................................................................................ 69
5.4 Dočasné strategie: skladování .................................................................................................................................. 70
Dočasné skladování ............................................................................................................................................................ 70
Dlouhodobější skladování ................................................................................................................................................. 72
Hlavní problémy dlouhodobějšího skladování ........................................................................................................... 72
5.5 Shrnutí ............................................................................................................................................................................. 73
6 Náklady a financování .................................................................................................................................................... 75
6.1 Podstata systémů financování vyřazování reaktorů z provozu, ukládání a likvidace odpadů ............ 75
Základní odpovědnost za vyřazování z provozu a nakládání s odpady ............................................................. 75
Přehled fondů a jejich povahy .......................................................................................................................................... 76
Shromažďování prostředků ............................................................................................................................................. 77
6.2 Odhady nákladů a zkušenosti .................................................................................................................................. 78
Metodiky odhadu nákladů ................................................................................................................................................ 78
Náklady na vyřazování z provozu .................................................................................................................................. 79
Náklady na likvidaci ............................................................................................................................................................ 81
6.3 Programy financování ................................................................................................................................................. 81
Programy financování vyřazování z provozu ............................................................................................................. 81
Programy financování dočasného skladování ........................................................................................................... 83
Programy financování likvidace odpadu ..................................................................................................................... 84
Integrované programy financování ............................................................................................................................... 86
6.4 Shrnutí ............................................................................................................................................................................. 87
7 Případové studie z jednotlivých zemí ...................................................................................................................... 90
7.1 Česká republika .............................................................................................................................................................. 90
Přehled 90
Systém klasifikace odpadu ............................................................................................................................................... 90
Množství odpadu ................................................................................................................................................................. 91
Strategie a zařízení k nakládání s odpady .................................................................................................................. 92
Náklady a financování ....................................................................................................................................................... 93
Shrnutí  94
7.2 Francie .............................................................................................................................................................................. 95
Přehled  95
Systém klasifikace odpadu ............................................................................................................................................... 96
Množství odpadu ................................................................................................................................................................. 97
Strategie a zařízení k nakládání s odpady .................................................................................................................. 99
Náklady a financování ....................................................................................................................................................... 101
Shrnutí  103

7.3. Německo ........................................................................................................................................................................ 104
Přehled 104
Systém klasifikace odpadu .............................................................................................................................................. 105
Množství odpadu ................................................................................................................................................................ 105
Strategie a zařízení k nakládání s odpady .................................................................................................................. 107
Náklady a financování ....................................................................................................................................................... 108
Shrnutí  109
7.4 Maďarsko ........................................................................................................................................................................ 111
Přehled 111
Systém klasifikace odpadu ............................................................................................................................................... 111
Množství odpadu ................................................................................................................................................................ 112
Strategie a zařízení k nakládání s odpady .................................................................................................................. 113
Náklady a financování ....................................................................................................................................................... 114
Shrnutí  115
7.5 Švédsko ............................................................................................................................................................................ 116
Přehled  116
Systém klasifikace odpadu ............................................................................................................................................... 117
Množství odpadu ................................................................................................................................................................. 117
Strategie a zařízení k nakládání s odpady .................................................................................................................. 119
Náklady a financování ...................................... .................................................................................................................120
Shrnutí 121
7.6 Švýcarsko ........................................................................................................................................................................ 122
Přehled  122
Systém klasifikace odpadu .............................................................................................................................................. 123
Množství odpadu ................................................................................................................................................................ 123
Strategie a zařízení k nakládání s odpady .................................................................................................................. 124
Náklady a financování ....................................................................................................................................................... 125
Shrnutí  127

7.7 Spojené království ........................................................................................................................................................ 128
Přehled  128
Systém klasifikace odpadu .............................................................................................................................................. 129
Množství odpadu ................................................................................................................................................................ 130
Strategie a zařízení k nakládání s odpady .................................................................................................................. 132
Náklady a financování ....................................................................................................................................................... 133
Shrnutí  134
7.8 Spojené státy americké .............................................................................................................................................. 135
Přehled  135
Systém klasifikace odpadu .............................................................................................................................................. 136
Množství odpadu ............................................................................................................................................................... 137
Strategie a zařízení k nakládání s odpady .................................................................................................................. 138
Náklady a financování ....................................................................................................................................................... 140
Shrnutí  141
8 Tabulka zkratek .............................................................................................................................................................. 142
9 Přispěvatelé ..................................................................................................................................................................... 145
Tiráž 147

 

Files
WNWR 2019 CZ summary.pdf
Tags