Nový start české Strany zelených

7. března 2012
 

Prohranými volbami do Sněmovny na jaře 2010 vyvrcholila jedna etapa v historii české Strany zelených. Byla to doba prvního působení ve vládě i parlamentních lavicích, doba relativně dobrého finančního zajištění fungování strany i do té doby nevídaného rozmachu členské základny. Navždy však tato doba zůstane spojena s ostrými vnitrostranickými konflikty, rozpadem poslaneckého klubu a především postupnou ztrátou důvěry veřejnosti. Ta se v květnu 2010 propadla až na samé dno. I když průzkumy veřejného mínění ukazují návrat podpory zeleným k pěti procentům (nutným pro vstup do sněmovny), musí strana svou budoucnost začít stavět od základů, má-li pomýšlet na návrat na výsluní. Jinými slovy projít si jakýmsi „restartem“.

To se stalo také obsahem prvního povolebního vyjádření předsedy Strany zelených Ondřeje Lišky k české veřejnosti. V povolebním projevu v televizním přímém přenosu konstatoval, že končí jedna éra zelených, ale nikoli zelená politika jako taková, a vyzval ty, kteří věří v hodnoty zelené politiky, aby podpořili SZ právě v této době svým vstupem do strany a pomohli ji tak znovu nastartovat. Následovala nečekaná vlna několika stovek přihlášek nových členů, kteří částečně proměnili členskou základnu. 

Neúspěchem ve volbách se strana dostala do velmi svízelné situace: ztratila možnost ovlivňovat politiku z parlamentních lavic a zároveň přišla o státní finanční podporu na svou činnost [1]. Program „restartu zelených“ se tedy týká nejen znovupromýšlení politické strategie a modernizace  organizačních struktur, ale musí jít ruku v ruce se zásadní strukturální změnou způsobů práce a financování činnosti.

Program restartu českých zelených vyhlásil předseda Ondřej Liška v létě 2010. Koncept byl pak členskou základnou potvrzen při jeho znovuzvolení předsedou na sjezdu v Praze v prosinci 2010. Jde o strategickou vizi skládající se z několika provázaných projektových modulů, které v dalším textu podrobněji popisujeme.

 

Fundraising a financování činnosti strany

Prvním krokem vedení strany v nové situaci muselo být přizpůsobení finanční náročnosti změněným podmínkám. Došlo ke zmenšení týmu pracovníků hlavní kanceláře na polovinu a zrušení manažerských pozic v regionech. Ve financování provozních nákladů byl však nastolen nový přístup. Byl vypracován kodex etického fundraisingu, který nastavil pravidla transparentního partnerství s firemními dárci, což umožnilo snížit náklady na řadu služeb. Z hlediska dlouhodobého je však nejvýznamnější projekt Zelené kavárny. Díky dohodě s firemním partnerem se hlavní kancelář strany přestěhovala do nových prostor v historickém centru města, které zahrnují i část v parteru domu. Tu od strany získala na základě partnerské dohody firma, která zde provozuje zelenou kavárnu. Vznikl tak prostor v centru Prahy pro setkávání všech zelených, pořádání pracovních schůzek i veřejných besed. Navíc 10% z obratu kavárny jde formou daru na provozní náklady Strany zelených.

Jedním z nejdůležitějších cílů vedení strany je zajistit dloudobě udržitelné financování základního chodu strany. Proto předsednictvo připravilo novou fundraisingovou strategií. Ta stojí na získávání prostředků z těchto zdrojů:
1. drobní trvalí dárci přispívající měsíčně trvalým příkazem 100,-Kč a více, (předpokládá se zapojení především členů a sympatizantů SZ, hranice udržitelnosti je bude dosažena při zapojení 600 pravidelných dárců, v současnosti zhruba třetina),
2. jednorázové dary jednotlivců,
3. finanční dary od firem na základě kodexu etického partnerství,
4. služby od firem za sníženou cenu na základě etického partnerství.

Za účelem postupného naplňování strategie byl ustaven fundraisingový tým v čele s historicky prvního profesionálním fundraiserem. Dle zkušeností velkých environmentálních organizací byla zavedena profesionální fundraisingová databáze pro péči o dárce, s žádostí o pravidelný dar byli osloveni všichni současní i bývalí členové strany. Výzvy do dalších okruhů potenciálních dárců budou následovat.

Strana zelených je dnes v České republice nepochybně průkopníkem etického financování politických stran zaměřeného na drobné individuální dárce. Realizací strategie opírající se o pravidelné dárce, vysoké etické standardy partnerství s firmami a průhledné účetnictví ukazují zelení ostatním politickým stranám praktickou cestu k čistému a udržitelnému financování politiky. Souběžně s tím SZ vypracovala a předložila návrh zákon o finacování politických stran, který obsahuje 18 principů. Ty, které se týkají stran samotných, již SZ dobrovolně dodržuje. Financování strany je tak zcela v souladu s politickým programem, ale také přímou manifestací zelené politiky samotné.

 

Modernizace stanov a změny ve vnitrostranické komunikaci

V průběhu roku 2011 pracovala strana také na modernizaci svých stanov. Předsednictvo ustavilo pracovní skupinu, která iniciovala širokou vnitrostranickou diskusi. Proces byl završen v prosinci 2011 na sjezdu v Pardubicích, kde SZ přijala novelu stanov.

Hlavním mottem většiny změn bylo „co prosazujeme navenek, dodržujeme i uvnitř“. A tak je Strana zelených první českou politickou stranou, která má ve stanovách zakotveny kvóty pro zastoupení obou pohlaví, včetně nejvyšších stranických funkcí (funkci 1. místopředsedy/-kyně musí vždy zastávat zástupce/-kyně opačného pohlaví, než funkci předsedy/-kyně). Zjednodušena byla také procedura vyhlášení vnitrostranického referenda, zavedena byla funkce vnitrostranického ombudsmana či používání systému poměrného zastoupení pro volby do vnitrostranických orgánů na národní a krajské úrovni.

V rámci projektu restartu SZ předsednictvo posílilo komunikaci dovnitř strany. Častěji komunikuje s předsedy krajských organizací o potřebách rozvoje organizace v regionech či příprav na krajské volby. Pro vedení krajů byl připraven podpůrný materiál „Seznam aktivit a kroků důležitých pro efektivní přípravu na krajské volby“, včetně vzoru předvolební koaliční smlouvy. V rámci vzdělávání managementu strany i kandidátů proběhnou školení na téma úspěšného vedení nízkonákladových předvolebních kampaní.

Za účelem posílení a profesionalizace vnitrostranické komunikace se podařilo vedení strany sponzorsky získat software profesionální víceúčelové databáze. Po úvodním testování a přizpůsobení potřebám SZ umožní tato internetová aplikace jednoduché, levné a efektivní sdílení údajů a správu stranické činnosti, včetně profilů jednotlivých členů a členek, stranických diskusních fór a podobně.

 

Podpora vzdělávání a sdílení zkušeností

Jedním z klíčových projektů restartu zelených je Zelená akademie. Strana zelených totiž dlouhodobě potřebuje posílit osobnostní rozvoj svých politiků a kandidátů do veřejných funkcí. Vnitrostranické vzdělávání a sdílení politických zkušeností v posledních letech SZ zanedbávala. Zázemí zkušených místních zastupitelů, kteří již několik volebních období v dresu SZ prosazují hodnoty zelené politiky na místní úrovni, zůstávaly prakticky nevyužity. Stejně tak jako potenciál zelených politiků, kteří prošli cennou zkušeností v ministerských nebo vysokých úřednických funkcích. Proto tento vzdělávací projekt má pro vedení strany vysokou prioritu.

Zelená akademie je po formální stránce projektem občanského sdružení Institut aktivního občanství, které založilo na počátku roku 2011 několik zkušených komunálních politiků SZ. Cílem Zelené akademie je nabídnout všem zájemcům o zelenou politiku vzdělávací programy v odborných tématech i politických dovednostech. Zelená akademie proto v roce 2012 díky spolupráci s Nadací Heinricha Bölla nabídne například:
 vzdělávací semináře na aktuální politická témata (obnovitelná energetika, ekonomické nástroje ozeleňování ekonomiky apod.),
 workshopy předávání zkušeností mezi komunálními politiky (jak využívat kontrolních pravomocí opozičního zastupitele, jak hlídat férovost veřejných zakázek v obcích apod.),
 prakticky orientovaná školení pro budoucí zelené političky (rétorické dovednosti, práce s médii apod.)
 semináře o úspěšném vedení předvolebních kampaní pro regionální stranické manažery a politiky,
 nebo cyklus veřejných debat na aktuální politická témata v Praze a Brně.

Sdílení zkušeností mezi zelenými politiky podpoří také projekt Zelená wikipedie. Jeho cílem je připravit a sdílet veřejnou databázi zeleného know-how a argumentace v odborných politických tématech. Databázi budou naplňovat především odborné sekce SZ a úspěšní místní zastupitelé. 

 

Posílení programové debaty

Jako důležitý prvek oživení strany vidí předsednictvo posílení programové diskuse. Častěji proto začíná pořádat programové konference na vybraná aktuální politická témata. V říjnu 2011 proběhla úvodní konference s cílem vyhodnotit působení SZ ve vládě a parlamentu v letech 2006-2010. Následovala diskuse o postoji SZ k reformním záměrům současné vlády. Navazovat budou konference o reformě školství a řešení krize eurozóny.

Důležitým prvkem restartu SZ je i reforma odborných sekcí strany. Jejím cílem je otevřít větší prostor participaci členů, členek i příznivců SZ na tvorbě odborných stanovisek, a tím posílit identifikaci členské základny s aktuální politikou strany. Zjednodušen byl proto způsob vzniku členství v odborných sekcích, také pravidla jednání doznala změn, aby více motivovala k hledání konsenzuálních stanovisek a ochraně menšinového názoru, byly též rozšířeny kompetence sekcí ve věci rozvoje programové diskuse uvnitř SZ.

 

Nový přístup k veřejnému působení a mediální práci

Hlavním cílem restartu SZ je však opětovné získání důvěry veřejnosti v zelenou politiku, proto neopomenutelnou součástí programu musí být i změna stylu veřejného působení zelených.  Základem nové strategie jsou rychlé reakce na aktuální dění a soustavné sledování a komentování prioritních témat. Rychlé reakce spojené s aktivním zapojením zelených do veřejné debaty či přímo konkrétních akcí realizovali zelení v posledních měsích například u témat obnovitelné energetiky, prorůstání pravicového extremismu do státní správy, řešení sociláních nepokojů na Šluknovsku, ochraně vzácné přírody v šumavském národním parku, podpora iniciativ proti homofobii a dalších.

Předsednictvo zároveň usilovalo o profilaci SZ v klíčových tématech spojených s naším programem ve snaze dlouhodobější oslovení veřejnosti a dosažení reálných změn v politice státu. Zelení například otevřeli téma financování politických stran a volebních kampaní. Přišli s vlastním návrhem zákona a setrvale prosazují zprůhlednění financování české politiky. Komunikují toto téma s médii i politickými partnery. Další dlouhodobou prioritou je zahraniční politika, kde prosazujeme aktivní přístup ČR v obraně lidských práv a jednozančnou podporu aktivní účasti ČR na evropském integračním projektu.

Kromě aktuálních politických témat se předsednictvo zelených rozhodlo také rozvinout nový způsob práce s veřejností založený na osvětě, dlouhodobé argumetaci, profilaci pozitivních témat a zároveň odstraňování některých zažitých mýtů o zelené politice. Vytvořilo proto pracovní skupiny, které připravují základ dlouhodobých veřejných kampaní. A to ve dvou tématech:
 Moderní energetika založená na maximálním využívání obnovitelných zdrojů, výstupu z jádra a masivních investicích do zvyšování efektivnosti využívání energií
 Čistota ovzduší dosažená především omezením emisí z průmyslu a dopravy, podporou chytré ekonomiky a tvorbou zelených pracovních míst. 

Aktivní zapojení členů do činnosti strany

Od května 2010 vstoupilo do strany celkem 130 nových členů, tedy téměř desetina členské základny. O to větší zodpovědnost má vedení strany za nastavení mechanismů, které umožní členy získávat pro aktivnější zapojení do činnosti strany.

Jako nový nástroj v tomto směru byl nastartován projekt Zelená burza práce. Na webových stránkách www.zelenaburzaprace.cz jsou nabízeny příležitosti k dobrovolnickému, brigádnickému, či v budoucnu zaměstnaneckému zapojení do práce strany, se kterými mohou přicházet všechny organizační jednotky strany. Snadnějšímu zapojování členů do činnosti napomáhá také reforma odborných sekcí.

Program restartu Strany zelených má za sebou dvacet měsíců. Některé projekty už běží naplno, jiné jsou zatím ve fázi příprav. Už nyní se však jasně ukazuje, že má-li strana trvale zapustit kořeny na české politické scéně, není jiné cesty, než důsledná modernizace strany spojená s vybudováním udržitelných mechanismů financování činnosti a vzdělávání pro trvalý osobnostní a politický růst jednotlivých členů.    

Poznámky:

[1] Na pravidelný každoroční státní příspěvek na činnost politických stran mají nárok jen ty strany, které obdrží ve volbách do Poslanecké sněmovny alespoň 3% hlasů. Strana zelených obdržela ve volbách v květnu 2010 pouze 2,44 % hlasů.

 

Martin Ander - předseda Městské organizace Strany zelených v Brně, ředitel Institutu pro aktivní občanství o. s.