Naše poslání

Kdo jsme, co děláme

Heinrich-Böll-Stiftung je součástí zeleného politického proudu, který vznikl v celosvětovém měřítku jako reakce na tradiční politiku socialismu, liberalismu a konzervatismu a dalece překračuje hranice Spolkové republiky. Našimi sdílenými hodnotami jsou ekologie a udržitelnost, demokracie, lidská práva, sebeurčení a spravedlnost. Obzvláště nám leží na srdci gendrová demokracie, tedy společenská emancipace a rovné postavení žen a mužů. Angažujeme se rovněž v oblasti rovného postavení kulturních a etnických menšin a sociální i politické participace imigrantů a imigrantek. Zasazujeme se o nenásilí a aktivní mírovou politiku.

V našich projektech vyhledáváme strategická partnerství s ostatními, kteří sdílí stejné hodnoty. Jednáme nezávisle a na vlastní zodpovědnost.

Máme kořeny ve Spolkové republice, zároveň jsme však jak ideově tak prakticky nezávislým mezinárodním aktérem.

Neseme jméno spisovatele a nositele Nobelovy ceny Heinricha Bölla, který ztělesňoval postoje, jež bereme za své: obrana svobody, osobní odvaha a vážení si umění, tolerance a kultury coby svébytných sfér myšlení a jednání.

1. Jsme zelené expertní centrum

 • Dáváme podněty k demokratickým reformám a sociálním inovacím.
 • Celosvětově se zasazujeme za ekologickou politiku a udržitelný rozvoj.
 • Poskytujeme umění a kultuře prostor k vyjádření a dialogu.
 • Zprostředkováváme předávání znalostí odborníků a odbornic politickým aktérům.
 • Jsme místem, kde mohou probíhat otevřené debaty, a povzbuzujeme dialog mezi zástupci politiky, hospodářství, vědy a společnosti.
 • Podporujeme nadané, společensky a politicky angažované studenty a studentky doma i v zahraničí.
 • Dokumentujeme dějiny a shromažďujeme materiály zeleného hnutí jako základnu pro výzkum a zdroj politické orientace.

2. Jsme mezinárodní politickou sítí

 • Považujeme se za součást globální zelené sítě a podporujeme rozvoj zeleného politického hnutí na všech kontinentech.
 • Obzvláště se snažíme o rozšíření a prohloubení evropského zeleného hnutí.
 • Angažujeme se v rozvoji evropské politické veřejnosti.
 • Podporujeme účast občanské společnosti na politice a účastníme se konferencí a jednání v rámci multilaterálních organizací.

3. Celosvětově se zasazujeme za životní prostředí, demokracii a lidská práva

 • Z našeho pohledu nelze oddělovat ekologii a demokracii. Z tohoto důvodu podporujeme osoby a projekty, které se zasazují za ekologii, lidská práva, demokracii a sebeurčení.
 • Podporujeme rozvoj právního státu a demokratické participace.
 • Zasazujeme se o odstraňování nerovného postavení žen či mužů, násilí mezi pohlavími a podporujeme jejich právo na sebeurčení.
 • Povzbuzujeme osobní odvahu a angažovanost v občanské společnosti jako postoj jednotlivce a centrální bod demokratické politické kultury.
 • Předáváme těm, kdo se politicky angažují „know how“ pro úspěšnou sebeorganizaci a intervenci.

Naše Kultura

Vycházíme z produktivní spolupráce spolkové nadace a nadací zemských.

Základem našich pracovních vztahů v rámci nadace i s našimi partnery je vzájemný respekt a spolupráce založená na důvěře.

Považujeme se za otevřenou organizaci. Vedoucí pracovníci i všichni zaměstnanci se vyznačují schopností vést dialog jak mezi sebou navzájem tak s lidmi zvenčí.

Pro nadaci jsou podstatné rovné příležitosti a vnímavé a uctivé chování žen a mužů, mezikulturní kompetence a produktivní zacházení s různorodostí.

Snažíme se dostát požadavku neustále přezkoumávat a zlepšovat vlastní práci. Za tímto účelem se podrobujeme vnitřnímu i vnějšímu hodnocení.

Naši zaměstnanci doma i v zahraničí jsou angažovaní, mají odborné kompetence, dokáží zacházet s lidmi a jsou flexibilní. Tito vysoce kvalifikovaní týmoví hráči s nadprůměrnou motivací představují obrovský kapitál nadace.

Chceme být konstruktivním a spolehlivým partnerem v neplaceném nasazení a ve spolupráci s třetími osobami.

Zastáváme úsporné a účelné nakládání s veřejnými prostředky, jež nám byly dány k dispozici, a dohlížíme na to, aby naše obchodní vztahy byly průhledné.

Coby politická nadace jednáme nezávisle a na vlastní zodpovědnost i vůči německé straně zelených Bündnis 90/Die Grünen. Tuto samostatnost uplatňujeme i při výběru vedoucích pracovníků a členů našich grémií.

O nadaci

Nadace Heinrich-Böll-Stiftung je součástí zeleného politického hnutí, které vzniklo a rozvíjí se celosvětově jako reakce na tradiční politiky socialismu, liberalismu a konzervatismu. Našimi hlavními pilíři jsou ekologie a udržitelnost, demokracie a lidská práva, sebeurčení a spravedlnost. Jsme zeleným think-tankem a mezinárodní sítí pro politiku.